Dual Xeon TI

Dedicated Server US Dual Xeon TI

Dual Xeon X5650 HexaCore, 1TB Disk, 16GB RAM

Dual Xeon X5650 HexaCore
1TB SATA DISK
16GB RAM
10TB Monthly Transfer
1 Usable IPv4
$98/Month


Dual Xeon X5650 HexaCore, 1TB Disk, 16GB RAM, 13 IP

Dual Xeon X5650 HexaCore
1TB SATA DISK
16GB RAM
10TB Monthly Transfer
13 Usable IPv4
$120/Month


Dual Intel E5-2660, SSD 240GB, 32GB RAM

Dedicated Server

CPU Dual Intel E5-2660 OctaCore w/HT

SSD 240GB

32GB RAM

1 IP Usable
 


Dual Xeon X5650 HexaCore, 1TB Disk, 16GB RAM, 13 IP Univ

Dual Xeon X5650 HexaCore
1TB SATA DISK
16GB RAM
10TB Monthly Transfer
13 Usable IPv4
$120/Month


Dual Xeon X5650 HexaCore, 1TB Disk, 16GB RAM Univ TI

Dual Xeon X5650 HexaCore
1TB SATA DISK
16GB RAM
10TB Monthly Transfer
1 Usable IPv4
$98/Month


Dual Xeon X5650 HexaCore, 1TB Disk, 16GB RAM, 5 IP, Univ TI

Dual Xeon X5650 HexaCore
1TB SATA DISK
16GB RAM
10TB Monthly Transfer
5 Usable IPv4
$109/Month